Terms of use

Ці правила єдоговором, у відповідності до якого будуть врегульовані відносини між Tsiomik такористувачем даного сайту. Якщо використання сайту впливає на права та інтереси іншихосіб, такі особи мають право посилатися на ці Правила навіть, якщо вони не єкористувачами сайту.

Особою, яка дієпід іменем Tsiomik, пропонує товари та послуги (надалі продукти) на даному сайті і з якою виукладаєте договір, є:

Фізична особа-підприємець Білик Катерина Василівна, яка зареєстрований і веде діяльність згідно із законодавством України.

вул. Олександра Довженка, буд. 2, оф. 41

м. Київ, 03057

Україна

Коли ми кажемо "Tsiomik", "ми", "нас" або "наш", то маємо наувазі  вищевказану особу та йогоафілійованих осіб.

Вступ

Під сайтом вамслід розуміти цей сайт або будь-який інший ресурс (сторінку в соціальнихмережах, мобільний застосунок, APIтощо), який перебуває у нашому володінні, включаючи його програмнезабезпечення, апаратну частину, бази даних та канали зв’язку, щовикористовуються для надання доступу.

Перелік контрольованихсайтів та ресурсів:

Користувачемсайту вважається будь-яка особа, яка (1) придбала чи бажає придбати продукти, (2)використовує функціональні можливості сайту або (3) для якої іншим користувачемстворено обліковий запис чи надано доступ.

Використаннясайту повинно здійснюватися у відповідності до цих та інших правил, якідоведені до відома користувача через сайт або за вказаними контактними даними.Інформація про умови використання окремої функції сайту може доводитися довідома шляхом розміщення повідомлення перед використання такої функції.

КОРИСТУВАЧЗОБОВ’ЯЗУЄТЬСЯ ОЗНАЙОМИТИСЯ З ЦИМИ ПРАВИЛАМИ САМ І ОЗНАЙОМИТИ З НИМИ УСІХ ОСІБ,ЯКИМ ВІН НАДАЄ ДОСТУП ДО САЙТУ. КОРИСТУВАЧ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ЗА ДІЇОСІБ, ЯКИМ НИМ БУЛО НАДАНО ДОСТУП.

ВИКОРИСТАННЯСАЙТУ СВІДЧИТЬ ПРО ПРИЙНЯТТЯ ТА ПОВНУ І БЕЗЗАПЕРЕЧНУ ЗГОДУ КОРИСТУВАЧА З ЦИМИПРАВИЛАМИ.

У разі незгоди з цими Правилами користувач повинен припинити подальшевикористання сайту.

Умови використання

Ми маємо праводоповнити, змінити, тимчасового обмежити чи видалити будь-які функціональніможливості сайту без попереднього узгодження чи повідомлення користувача.

При створенніоблікового запису користувач повинен вказати справжні власні дані та дані осіб,яким він надає доступ до сайту. У разі зазначення неправдивих відомостей можебути заблоковано доступ до сайту або видалено обліковий запис без попередженнята пояснення причин.

МИ НЕ НЕСЕМОВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА РОБОТУ САЙТУ ЧИ ЙОГО ОКРЕМИХ ФУНКЦІЙ. ВИКОРИСТАННЯ САЙТУЗДІЙСНЮЄТЬСЯ «ЯК Є», ТОБТО В ТОМУ СТАНІ В ЯКОМУ САЙТ ІСНУЄ НА МОМЕНТ ЙОГОВИКОРИСТАННЯ.

Забороняєтьсябудь-яке використання сайту, що може зашкодити його функціюванню та безпеці абоспричинити шкоду будь-яким особам.

На сайті можерозміщуватися будь-яка рекламна інформація (рекламні блоки) і використаннякористувачем програмного забезпечення для її блокування або приховування можепризвести до обмеження доступу до сайту.

Ми будемо вимушеніобмежити або припинити використання сайту, якщо це порушує вимогизаконодавства, ці Правила або розцінене нами як таке, що має неетичний характерчи може завдати шкоду кому-небудь.

Безпека

Ми докладаємоусіх зусиль для захисту інформації, яка передається користувачами, але, як ібудь-хто інший у цьому динамічному світі, не можемо на 100% гарантувати захищеністьта збереження такої інформації.

Задля безпекиданих ми ніколи не повідомляємо місце розміщення серверів, які забезпечуютьроботу сайту. Будь-які спроби користувача щодо встановлення місця розташуваннясерверів є підставою для припинення відносин з користувачем та направленняповідомлення до компетентних органів.

МИ НЕ НЕСЕМОВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БУДЬ-ЯКУ ЗМІНУ, ВТРАТУ ЧИ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ (НАДАЛІВИТІК ДАНИХ), ЩО БУЛА ВНЕСЕНА КОРИСТУВАЧЕМ ДО САЙТУ, ЯКЩО ЦЕ ЗУМОВЛЕНО (1) НЕНАЛЕЖНИМЗБЕРІГАННЯМ ІДЕНТИФІКАТОРІВ ДОСТУПУ ДО ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУ,  (2) ДІЯННЯМИ ОСІБ, ЯКІ НАДАЮТЬ ТЕХНІЧНУПІДТРИМКА ЧИ ПОСЛУГИ З ОРЕНДИ СЕРВЕРІВ, КАНАЛІВ ЗВ'ЯЗКУ АБО ПРОГРАМНОГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ, (3) СПРИЧИНЕНО ІНШИМИ КОРИСТУВАЧАМИ АБО (4) НЕСАНКЦІОНОВАНИМВТРУЧАННЯМ В РОБОТУ САЙТУ.

Використаннясайту, що (1) має ознаки автоматизованого, (2) здійснюється одночасно з різнихпристроїв чи різних програм, (3) в нетиповий для користувача час чи місця, (4) супроводжуєтьсявеликою кількістю одночасних чи помилкових запитів або (5) має інші ознаки, яківикликають підозру вважатиметься нетиповою активністю користувача і у випадкуїї виявлення доступ до сайту може бути обмежено.

Використання сайтудля доступу до сторонніх ресурсів чи послуг (api, платіжних сервісів, протоколівтощо) може вимагати верифікацію або надання певних дозволів. Для належноїроботи вказаних ресурсів користувач зобов’язується забезпечити надання такихдозволів.

Ми не несемо відповідальністьта не можемо гарантувати справність та безпеку роботи сторонніх ресурсів чипрограм, які взаємодіють з сайтом незважаючи на те, що сайт має інструменти длявзаємодії з ними.

Конфіденційність та персональні дані

При відвідуваннісайту відбувається збір даних, які використовується для того, щоб сайт працювавтак, як ви того очікуєте (файли cookies, session, IPадреси, передані заголовки браузера, метадані тощо). Ці дані неідентифікують вас особисто, але дозволяють зробити сайт більш адаптованим доваших потреб. Ви не можете відмовитися від обробки таких даних, адже тоді сайтпросто перестане працювати.

Збір інших данихздійснюється виключно після отримання згоди користувача або якщо дані булипередані самим користувачем за допомогою функціональних можливостей сайту.

УСІ ДАНІ, ЯКІРОЗМІЩЕНІ КОРИСТУВАЧЕМ ЧЕРЕЗ САЙТ, ВВАЖАЮТЬСЯ ТАКИМИ, ЩО РОЗМІЩЕНІ КОРИСТУВАЧЕМОСОБИСТО І ФАКТ РОЗМІЩЕННЯ Є ПІДТВЕРДЖЕННЯ НАЯВНОСТІ У КОРИСТУВАЧА ПРАВА НАОБРОБКУ ТАКИХ ДАНИХ.

КОРИСТУВАЧ НАДАЄЗГОДУ НА ЗБЕРІГАННЯ ДАНИХ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ РОЗПОДІЛЕНИХ БАЗ ДАНИХ ТА ФАЙЛОВИХСИСТЕМ, ЯКІ УНЕМОЖЛИВЛЮЮТЬ ЇХ ЗМІНУ ТА ВИДАЛЕННЯ.

МИ НЕ НЕСЕМОВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ОБРОБКУ ДАНИХ, ЯКІ БУЛИ РОЗМІЩЕНІ КОРИСТУВАЧЕМ ЧЕРЕЗ САЙТ.

На нашу вимогукористувач повинен обґрунтувати та надати підтвердження права обробку розміщенихданих.

Ми не здійснюємоперегляд розміщених даних, крім випадків особистого звернення користувача зпроханням здійснити певні дії з такими даними.

Дані сторонніхосіб

КОРИСТУВАЧ, ЯКИЙНАДАВ ДОСТУП ДО САЙТУ ІНШИМ ОСОБАМ, ВВАЖАЄТЬСЯ ВЛАСНИКОМ ОБЛІКОВОГО ЗАПИСУТАКИХ ОСІБ ТА МАЄ ПРАВО НА ОДЕРЖАННЯ БУДЬ-ЯКИХ ДАНИХ, ЩО БУЛИ НИМИ РОЗМІЩЕНІ, АТАКОЖ ОБМЕЖИТИ ТАКИМ ОСОБАМ ДОСТУП, ЗМІНИТИ, ДОПОВНИТИ ЧИ ВИДАЛИТИ ТАКІ ДАНІ.

Внесеннякористувачем до сайту персональних даних, банківської інформації, інформації,що становить комерційну таємницю чи іншої чутливої інформації є підтвердженнямтого, що (1) користувач отримав згода на обробку такої інформації або (2) згодана таку обробку не вимагається згідно вимог чинним законодавства.

МИ НЕ НЕСЕМОВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПЕРЕД ТРЕТІМИ ОСОБАМИ ЗА БУДЬ-ЯКУ ІНФОРМАЦІЮ ПРО ТАКИХ ОСІБ, ЯКАБУЛА ВНЕСЕНА КОРИСТУВАЧЕМ.

У разі внесеннякомпрометуючої інформації, інформації, що може спричинити шкоду користувачповною мірою усвідомлює наслідок такого розміщення та зобов’язуєтьсявідшкодувати усю шкоду, яка може бути спричинена нам чи третім особам врезультаті розміщення вказаної інформації.

У виключнихвипадках ми можемо використовувати розміщені користувачем дані третіх осіб зметою інформування таких осіб про обставини, які можуть вплинути на їх права тасвободи.

Надання доступу та розкриття

Доступ дорозміщених даних здійснюється виключно за допомогою функціональних можливостейсайту. За відсутності функціональних можливостей для імпорту, експорту, зміни,видалення, резервування чи інших операцій з даними такі операції виконуються заокремим договором чи домовленістю.

Доступ стороннімособам до облікового запису користувача та розміщених ним даних надаєтьсявиключно за згодою користувача або за запитом компетентних органів у суровійвідповідності до процедури передбаченої законодавством країни, на територіїякої здійснюється господарська діяльність чи розміщено такі дані. Ми нездійснюємо сповіщення користувача у разі одержання офіційного запиту відкомпетентних органів про одержання даних чи після їх надання на відповіднийзапит.

Зберігання данихможе здійснюватися протягом періоду, який вважається необхідним для захистунаших прав та інтересів, а також прав та інтересів осіб, яких такі дані можутьстосуватися.

Користувач надаєнам необмежене в просторі та часі право на використання розміщених ним даних узнеособленому вигляді з метою проведення статистичних чи аналітичнихдосліджень, а також публікації їх результатів.

Інтелектуальна власність та засоби індивідуалізації

Використання сайтуне передбачає передачу будь-яких прав на програмне забезпечення, стилі, базиданих, текстові, графічні чи мультимедійні об’єкти, засоби індивідуалізації товарівта послуг або інші об’єкти права інтелектуальної власності, що використовуютьсяна сайті (об’єкти інтелектуальної власності). Користувач не можевикористовуватися розміщені нами об’єкти інтелектуальної власності без нашогодозволу під час створення власного продукту або пред’являти в якості власногодоробку.

Усі об’єктиінтелектуальної власності, які розміщені на сайті є виключною власністю осіб,які їх створили або розмістили.

Користувач надаєнам необмежене в просторі та часі право на використання розміщених ним об’єктівінтелектуальної власності.

Комунікація

Ми не здійснюєморозсилку повідомлень, які не пов'язані з функціюванням сайту чи не стосуютьсявідносин з користувачем (надалі спам-повідомлення). Ми не маємо відношення тане несемо відповідальність за будь-які повідомлення, що (1) були надіслані нечерез сайт, (2) надійшли зі непідконтрольної доменної зони або (3) від імені осібчи (4) з адрес, які не вказані на сайті.

ВИКОРИСТАННЯКОРИСТУВАЧЕМ ФУНКЦІЇ СПОВІЩЕННЯ Є СВІДЧЕННЯМ ОДЕРЖАННЯ НИМ ЗГОДИ ВІД КІНЦЕВОГООДЕРЖУВАЧА НА ЇХ ОТРИМАННЯ.

Забороняєтьсянадсилати за допомогою сайту спам-повідомлень або повідомлень, які містятьобрази, погрози чи безпідставні вимоги, схиляють до насилля чи розпалюванняворожнечі, є дискримінаційними, мають сексуальний характер, вводять оманувідносно викладених в них фактів чи відправника таких повідомлень або іншимчином направлені на порушення прав та свобод одержувача таких повідомлень.

У разі одержаннябудь-яких зауважень чи претензій від кінцевих одержувачів повідомленькористувач повинен невідкладно вжити всі залежні від нього заходи для усуненняпричин, які стали підставою таких зауважень та претензій. В такому випадкуможливість відправлення таких повідомлень може бути обмежена.

Повідомленнясайту можуть містити альфанумеричне ім’я відправника. В окремих країнахвикористання альфанумеричного імені відправника заборонено і при одержані можебути замінено на інший ідентифікатор (довільний номер, набір символів, ім’я чикод). Ми не несемо відповідальність, якщо альфанумеричне ім’я не буловідображено належним чином.

Ми не несемовідповідальність якщо одержувач не отримав повідомлення внаслідок (1) діяньтретіх осіб, (2) невідповідності повідомлень певним вимогам, (3) пошкодженнязв’язку із сайтом, (4) дій самого одержувача або (5) його провайдера, а такожспричинено (6) іншими діяннями чи (7) обставинами, які перебувають поза нашим контролем.

Користувачпогоджується на участь в опитуваннях з метою визначення його думки щодоефективності та зручності користування сайтом, необхідності впровадження новихфункцій, якості надання послуг тощо.

Відповідальність

МИ ТАКОЖ НЕНЕСЕМО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕСПРАВНОСТІ ЧИ БУДЬ-ЯКІ ПЕРЕБОЇ В РОБОТІ САЙТУ,КРІМ ВИПАДКІВ КОЛИ ТАКІ НЕСПРАВНОСТІ ЧИ ПЕРЕБОЇ ЗУМОВЛЕНІ НАШИМИ УМИСНИМИДІЯМИ.

Ми також не несемовідповідальність за будь-яку шкоду користувачу чи третім особам, яка спричинена(1) використанням сайту, якщо такі дії не є правопорушенням відповідно дозаконодавства і шкода не спричинена умисно, (2) використання сайту вважаєтьсяправопорушення в країні користувача, (3) інформація, яка розміщена на сайті,переклади, повідомлення або альфанумеричні імена в надісланих повідомленняхпороджують у користувача чи кінцевого одержувача негативні емоції абовикликають образу у зв’язку із культурними чи лінгвістичними відмінностями.

Ми не приймаємоучасть у врегулюванні будь-яких конфліктів та спорів між користувачами,користувачем та третіми особами, якщо така участь не передбачена законодавствомчи окремим договором.

Користувач надаєсвою згоду на залучення в якості свідка чи іншого учасника розгляду у разі виникненняконфліктів та спорів, пов’язаних із використанням сайту.

У разі порушеннякористувачем цих Правил, користувач зобов'язаний відшкодувати усі витрати,понесені нами на (1) правову допомогу у зв'язку з таким порушенням, (2) фіксаціюфакту такого порушення та (3) інші витрати у підставі договорів та рахунківсуб'єктів, які надають юридичні та інші послуги.

Загальнавідповідальність перед користувачем, яка настає в результаті порушення нами цихПравил чи вимог законодавства, обмежується розміром 100% від усіх платежів запридбані користувачем продуктів, які сплачені протягом 12 місяців до порушення.

У разі порушенняцих Правил або вимог законодавства ми маємо право без попередження обмежитидоступ або заблокувати обліковий запис користувача.

Вирішення спорів тазастосовне право

Ви погоджуєтесьіз тим, що до усіх відносин між нами застосовується принципу автономії волі(lex voluntatis) і усі спори, які виникатимуть у зв’язку із цими Правилами чиіншими договорами, вирішуватимуться у відповідності до права України.

Усі продуктивважаються такими, що придбані на території України, якщо законодавством невизначено інше місце.

Якщозаконодавство України перешкоджає вирішенню цих спорів у місцевому суді, виможете звернутися до суду за власним місцем знаходження. Так само, якщозаконодавством вашої країни обмежено застосування права України для вирішеннятаких спорі, то вони регулюватимуться чинними законами вашої країни чи місця знаходження.

Якщо користувач є(1) юридичною особою, (2) має статус відмінний від фізичної особи або (3)придбає продукти у зв’язку зі здійсненням ним комерційної діяльності усі спорирозглядатимуться у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловійпалаті України згідно з його Регламентом із застосуванням матеріального праваУкраїни.

Про ці Правила

У разі укладенняокремого договору з користувачем положення цих Правил застосовуються в частині,яка не суперечить договору за умови, якщо таке застереження міститься в текстідоговору.

Ми залишаємо засобою право будь-коли та будь-яким чином змінити дані Правила сповістившикористувача про таку зміну шляхом розміщення нової редакції правил чи окремихзмін на даному сайті.

Зміни починаютьдіяти з моменту їх розміщення на сайті, якщо інше додатково не вказано під часїх публікації.

У РАЗІ НЕЗГОДИ ЗІЗМІНАМИ КОРИСТУВАЧ ПОВИНЕН ПРИПИНИТИ ПОДАЛЬШЕ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ. МИ НЕ НЕСЕМОВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯКЩО ПРИПИНЕННЯ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ БУЛО ВИКЛИКАНО НЕЗГОДОЮКОРИСТУВАЧА ЗІ ЗМІНАМИ ДО ЦИХ ПРАВИЛ.

ВИКОРИСТАННЯ САЙТУПІСЛЯ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЦИХ ПРАВИЛ СВІДЧИТИМЕ ПРО ПОВНУ ТА БЕЗЗАПЕРЕЧНУ ЗГОДУКОРИСТУВАЧА З ТАКИМИ ЗМІНАМИ.

Якщо зміни до цихПравил впливають на зміст прав та обов’язків, які визначені окремим договоромтакий договорі застосовуються з урахування змін до цих Правил.

У разі припиненнядії чи визнання недійсних окремих положень цих Правил інші положенняпродовжують свою дію.